Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Instytut Edukacji Logopedycznej oraz ODN Instytutu Edukacji Logopedycznej.


1. Poniższy regulamin dotyczy szkoleń organizowanych przez Instytut Edukacji Logopedycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej, zwanymi dalej „Organizatorem”.

2. Wszystkie informacje na temat terminów nadsyłania zgłoszeń, terminów, godzin i miejsca szkoleń oraz form i terminów płatności znajdują się w opisie każdego szkolenia na stronie internetowej Organizatora.

3. Wszystkie informacje dotyczące tematów, form (np. wykład, warsztaty itp.), programów szkoleń i kwalifikacji osób prowadzących oraz określenia grup docelowych, do których skierowane są szkolenia, znajdują się na stronie internetowej Organizatora. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi informacjami oraz ich akceptacją.

4. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora, nie przekraczając terminu określonego w opisie szkolenia.

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. O zakwalifikowaniu Uczestnika na szkolenie Organizator informuje drogą mailową.

6. Ze względu na to, że zaświadczenia będące potwierdzeniem udziału w szkoleniu wystawiane są zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych.

7. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami szkoleń drogą mailową lub telefoniczną na adres lub numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, w związku z tym, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych kontaktowych.

8. W przypadku zamiaru wykorzystania na danym szkoleniu otrzymanej wcześniej bonifikaty wynikającej z posiadania vouchera, karnetu lojalnościowego lub innego rodzaju rabatu, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora niezwłocznie po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu – przed dokonaniem wpłaty. Wyżej wymienione rabaty nie łączą się z innymi promocjami zniżkowymi.

9. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie podanym w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu. Wpłata zaliczki jest obligatoryjna, niezależnie od ewentualnej refundacji kosztów przez pracodawcę. W takim przypadku wystawiona przez Organizatora faktura opiewa na całą kwotę, natomiast zaliczka jest zwracana uczestnikowi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po opłaceniu faktury przez pracodawcę.

W  przypadku refundacji kosztów szkolenia przez pracodawcę możliwe jest wystawienie faktury  pro forma przed szkoleniem.

Brak wpłaty zaliczki w określonym przez Organizatora terminie może skutkować anulowaniem zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zgłoszenia w przypadku braku zaliczki bez konieczności powiadamiania o tym fakcie osoby, która wysłała zgłoszenie.

10. Całą należność za udział w szkoleniu, pomniejszoną o kwotę zaliczki, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się zaksięgowanie środków na koncie. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników, a kwota wpłaconej zaliczki nie podlega wówczas zwrotowi.

11. W przypadku wysłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia obowiązuje przedpłata w wysokości pełnej kwoty za dane szkolenie.

12. Zarówno w przypadku wpłaty zaliczki, jak i wpłaty całej kwoty, w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce, temat i datę szkolenia.

13. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora:

mBank 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

14. Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji. Faktura zostanie przesłana Uczestnikowi droga mailową (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po szkoleniu.

UWAGA: W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę należy wskazać nr NIP w tytule przelewu. Brak nr NIP skutkuje niemożnością wystawienia faktury!
Nie obowiązuje to osób, które chcą otrzymać fakturę imienną lub w przypadku płatności dokonywanej bezpośrednio przez firmę.

Wyżej wymieniona reguła obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

15. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać:

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

 • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia Organizator dokona zwrotu wpłaconej pełnej kwoty (termin zwrotów wpłat wynosi do 3-5 dni roboczych) ,
 • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia Organizator dokona zwrotu 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie (termin zwrotów wpłat wynosi do 3-5 dni roboczych),
 • W terminie 4 dni kalendarzowych i poniżej przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

16. Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie wydane na podstawie:
  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), w przypadku szkoleń organizowanych przez Instytut Edukacji Logopedycznej
  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591), w przypadku szkoleń organizowanych przez ODN Instytutu Edukacji Logopedycznej
 • poczęstunek określony szczegółowo w opisie każdego szkolenia.

17. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku, gdy nie zbierze się wymagana grupa uczestników lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez niego kwoty w terminie 5 dni roboczych.

19. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik, który dokonał wpłaty ma możliwość udziału w tym szkoleniu w innym terminie lub przeznaczenia wpłaconych środków na udział w innym szkoleniu znajdującym się w ofercie Organizatora. W przypadku rezygnacji ze skorzystania z dwóch wyżej wymienionych możliwości Uczestnik otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o swojej decyzji.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przedstawione na szkoleniu.

21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany określonego wcześniej miejsca szkolenia w przypadku wystąpienia niezależnych od siebie okoliczności. O zmianie miejsca szkolenia Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników drogą mailową i telefoniczną.

22. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez Organizatora zobowiązani są do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej, mając na uwadze, że otrzymane materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora. Podczas szkoleń zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej zgody Prowadzącego.

23. Materiały wykorzystujące wizerunek Uczestników szkoleń (fotografie lub filmy) mogą być publikowane w materiałach poszkoleniowych i promocyjnych oraz na stronie internetowej i fanpage’u Organizatora lub innych podmiotów publikujących je w dobrej wierze i w sposób nie budzący zastrzeżeń. Organizator uzyskuje od Uczestników informacje dotyczące zgody na publikację wizerunku w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uczestnik niewyrażający na nią zgody zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora.

24. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń można uzyskać:

drogą mailową: biuro.instytutlogopedyczny@gmail.com, odn@instytutlogopedyczny.pl 
telefonicznie pod numerem: 505 255 435.

25. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (kliknij, aby się zapoznać).

26. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

           


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642