Szkolenia Rad Pedagogicznych

Aby zamówić, wypełnij formularz


Kliknij w interesujący Cię tytuł, aby wyświetlić program szkolenia!

Program szkolenia może być zmodyfikowany w zależności od potrzeb placówki.


 • Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  1. Bajka i jej rola w wychowaniu dziecka.

  2. Terapeutyczna i diagnostyczna moc bajek.

  3. Metody doboru bajek dla danej grupy dzieci.

  4. Sposoby na tworzenie własnych bajek.


 • Bajkoterapia – sposoby zaspokajania emocji i rozwiązywania sytuacji trudnych.

  1. Możliwości wykorzystania bajkoterapii do regulacji emocji dziecka - oddziaływanie na normalizację wstydu, strachu, gniewu.

  2. Metodyka doboru bajek do problemu terapeutycznego i indywidualnej sytuacji dziecka.

  3. Praktyczne zastosowanie bajkoterapii w kontekście terapeutycznym - metody wspierające w bajkoterapii.


 • Diagnoza i terapia przez zabawę – warsztat pracy nauczyciela przedszkola.

  1. Rodzaje zabaw i ich znaczenie w rozwoju małego dziecka.

  2. Rola zabaw w diagnozie i terapii pedagogicznej.

  3. Propozycje zabaw terapeutycznych.


 • Emocje w przedszkolu

  1. Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju - Zespół Aspergera.

  2. Sposoby radzenia sobie z agresją w przedszkolu.

  3. Dziecko z trudnościami adaptacyjnymi.

  4. Dziecko zdolne.

  5. Dziecko z nadpobudliwością ruchową.


 • Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym?

  1. Fazy rozwoju dziecka od drugiego roku życia oraz charakterystyczne dla nich zachowania dzieci.

  2. Kryzysy zachowań i sposoby radzenia sobie z nimi.

  3. Propozycje różnorodnych zabaw dla małych dzieci oraz w wieku przedszkolnym.


 • Matematyka na poważnie i na wesoło - czyli zabawy, zajęcia i metody wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki.

  1. Trochę psychologii na temat rozwoju dziecka i jego wpływu na przyswajanie pojęć matematycznych.

  2. Metody pozwalające na prowadzenie ciekawych zabaw matematycznych: Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Dar Zabawy F. Froebla; Matematyka na start A. Kornackiej.

  3. Propozycje zabaw, zajęć, scenariuszy do wykorzystania w codziennych sytuacjach edukacyjno- matematycznych.


 • Metoda Dobrego Startu – założenia oddziaływania, przebieg zajęć

  1. Charakterystyka Metody Dobrego Startu w aspekcie dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

  2. Różne propozycje publikacji MDS - Piosenki do rysowania, Od wierszyka do rysunku, Od piosenki do literki, Od wierszyka do literki, Od wierszyka do figury geometrycznej.

  3. Rola MDS w rozwijaniu kompetencji i komunikacji językowej dziecka.

  4. MDS we wspomaganiu rozwoju dziecka oraz oddziaływań profilaktycznych.


 • Nauka przez zabawę - kreatywne wykorzystanie gier i zabaw.

  1. Rola pedagogiki zabawy w realizacji podstawy programowej.

  2. Zabawy budujące dobry klimat w grupie: na poznanie, integracyjne, z chustą animacyjną, przy muzyce.

  3. Tańce integracyjne.

  4. Wykorzystanie zabaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym.


 • Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

  1. Zasady planowania pracy indywidualnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

  2. Indywidualizacja a praca indywidualna.

  3. Zasady pracy z dzieckiem oraz rodzicami.

  4. Niepokoje nauczyciela związanymi z rozpoznaniem i pracą terapeutyczną z dzieckiem ze spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera.

  5. Zabawy przeciw agresji - tworzenie dobrego klimatu w grupie.


 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne.

  1. Etapy rozwoju dzieci i przejawy aktywności.

  2. Warsztaty - gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne.

  3. Wpływ podejmowanych działań na rozwój uczniów.


 • Preorientacja zawodowa w przedszkolu - zasady organizacji

  1. Poznanie siebie.

  2. Świat zawodów i rynek pracy.

  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji.


 • Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

  1. Rodzaje zabaw i ich znaczenie w rozwoju małego dziecka.

  2. Rola zabaw w diagnozie i terapii pedagogicznej.

  3. Propozycje zabaw terapeutycznych.


 • Metody stymulowania rozwoju dzieci w wieku do 3 lat

  1. Różnice indywidualne w rozwoju psychoruchowym dzieci w wieku do lat 3 - problemy adaptacyjne. 

  2. Jak wspierać maluchy w kształtowaniu własnego "ja" i pomagać im poznawać otoczenie.

  3. Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się.

  4. Zabawy dzieci - konkretne przykłady zajęć z maluchami.

  5. Stymulowanie aktywności ruchowej muzyką i śpiewem.


 • O przewadze klocków nad Internetem! Perspektywa psychologiczna

  1. Klocki i Internet jako przedmiot doświadczeń dziecka.

  2. Znaczenie zabawy klockami i Internetem w rozwoju  poznawczym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym  dziecka.

  3. Atrakcyjność klocków i Internetu.

  4. Zagrożenia wynikające z zabawy klockami i Internetem.


 • Wpływy medialne - szanse i zagrożenia

  1. Cechy medialnego obrazu świata.

  2. Co prezentują media: „rzeczywistość obrazu” czy ”obraz rzeczywistości”.

  3. Wpływ mediów na świadomość i osobowość odbiorców:

                  funkcje mediów

                  rodzaje wpływów medialnych

                  potencjalne obszary oddziaływań medialnych (poznawczy, emocjonalny i behawioralny)

                  socjotechniki manipulacyjne stosowane w mediach

                  medialny świat iluzji-szansa czy zagrożenie?

  4. Komu i dlaczego zagraża IAD? czyli o istocie netoholizmu.

                 źródła atrakcyjności Internetu

                 kto jest najbardziej narażony na uzależnienie od Internetu czy                         komputera

                 objawy uzależnienia

                 fazy uzależnienia

                 skutki uzależnienia.

  5. Rodzaje gier komputerowych czyli o potędze RPG.

  6. Działania informacyjne, edukacyjne i alternatywne jako formy szkolnych programów profilaktycznych odpierających presje medialną.


 • Wspieranie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się. Okolice nauki. Osobowość i temperament, a zdolności

  1. Inteligencja emocjonalna i społeczna, przełożenie na praktykę szkolą (placówki).

  2. Pięcioczynnikowy model osobowości „Wielka piątka” w zastosowaniu na gruncie pedagogicznym.

  3. Temperament w szkolnej ławce:

  a) temperament, a inteligencja

  b) podstawowe cechy temperamentalne- energetyczny i czasowy wymiar temperamentu

  c) introwersja i ekstrawersja- wymiary najbardziej różniące ludzi między sobą

  d) ekstrawertyk i introwertyk w szkole. Jak rozpoznać ich w szkole

  e) typy temperamentalne wg. F. Littauer

  4. Pięć rodzajów nadpobudliwości

  5. Dlaczego niektóre dzieci zawsze uczą się najlepiej, a inne zawsze źle? 

  6. Błędy percepcji wpływające na szacowanie i ocenianie

  7. Trudności w uczeniu się jako źródło wykluczenia i marginalizacji

  a) koncepcja H. Rotha

  b) teoria socjolingwistyczna B. Bernsteina

  c) teoria reprodukcji kulturowej P. Bourdieu

  d) trudności w uczeniu się w kontekście teorii naznaczania społecznego E. Lemerta.


 • Wspieranie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się

  1. Jak wybrane techniki efektywnej nauki stymulują rozwój dzieci z obniżonymi  możliwościami poznawczymi.

  2. Strategie postępowania z dziećmi o obniżonych możliwościach poznawczych.

  3. Indywidualizacja w procesie nauczania/wychowania.

  4. Analizy osobowości – wybrane klasyfikacje typów uczniów.

  5. Nauczanie polisensoryczne.

  6. Przyjęte cele, a sposób i efektywność uczenia się.

  7. Jak się uczyć - rady praktyczne.

  8. Strategie pracy z uczniami o obniżonych możliwościach poznawczych.

  9. Siedem sposobów wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  10. Dieta dla mózgu.


 • Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania

  1. Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo.

  2. Przyczyny trudności wychowawczych (wewnętrzne i środowiskowe), Specyfika zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji.

  3. Czynniki wynikające z dysfunkcjonalności rodziny, trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych jako źródeł problemów wychowawczych

  4. Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami. Interwencje na poziomie czynników mających źródło w dziecku, na poziomie interakcji nauczyciel-uczeń oraz szkoły.

  5. Wpływ postawy nauczyciela-wychowawcy na zachowania destrukcyjne


 • Behawioralne i emocjonalne zaburzenia dzieci i młodzieży. Przyczyny, kryteria problemów behawioralnych i emocjonalnych (PBE)

  1. Nauka i zachowanie uczniów z PBE.

  2. Cele i funkcje zachowań destrukcyjnych.

  3. Problemy emocjonalne i behawioralne uczniów trudnych.

  4. Metody korygowania zaburzonych zachowań.

  5. Postawa oraz umiejętności nauczyciela w pracy z osobami o zaburzeniach zachowania.

  6. Mechanizmy i role grupowe.

  7. Komunikacja z rodzicami dzieci z PBE.

  8. Mechanizmy funkcjonalnego przystosowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli z pożądanym działaniem nauczyciela.

  9. Dysfunkcje rozwojowe jako przyczyny trudnych zachowań (FAS, ADHD, Zespół Aspergera).


 • Agresja i przemoc szkolna

  Agresja i przemoc szkolna

  1. Agresja- definicje, przyczyny, rodzaje.

  2. Agresja na różnych poziomach rozwojowych.

  3. Przemoc szkolna- cechy charakterystyczne.

  4. Wpływ środowiska rodzinnego szkoły oraz grupy rówieśniczej na zachowania agresywne.

  5. Wpływ szkoły- czynniki organizacyjne i wynikające z relacji nauczyciel - uczeń.

  6. Profil osób biorących udział w prześladowaniach.

  7. Mechanizm stawania się sprawca przemocy. Konsekwencje ponoszone przez sprawców.

  8. Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”.

  9. Wspieranie rozwoju moralnego. Poziomy wnioskowania moralnego, jako metoda korygowania zachowań agresywnych.


 • Zachowania opozycyjno-buntownicze. Zaburzenia zachowania

  1. Zaburzenia opozycyjno -buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Wybrane kryteria diagnostyczne.

  2. Interwencja wychowawcza, metody korygowania zaburzonych zachowań. Techniki modyfikacji zachowania.

  3. Postawa nauczyciela-wychowawcy, jako jeden z czynników profilaktyki oraz i korygowania zachowań destrukcyjnych.

  4. Praktyczne kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych wychowanków,

  5. Głębokie zaburzenia emocjonalne. Działania korekcyjne nauczyciela- wychowawcy

  6. Zestawienie ról w grupie wychowawczej. Mechanizmy grupowe.

  7. Zniekształcenia poznawcze w wybranych grupach zaburzeń.

  8. Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych.


 • Klasa jako grupa a oddziaływania wychowawcze

  1. Klasa szkolna jako grupa.

  2. Budowanie relacji nauczyciel –uczeń.

  3. Relacja szkoła –rodzina.

  4. Praca wychowawcza z klasą –metody pracy w grupie.

  5. Diagnoza grupy - przykładowa karta diagnozy.

  6. Kto i kiedy radzi sobie z dyscyplina w klasie? Przykładowe techniki behawioralno- komunikacyjne.

  7. Aspekty zarządzania klasą i jej kontroli.

  8. Mechanizmy grupowe w klasie. Techniki modyfikacji zachowania.

  9. Społeczny wymiar sytuacji szkolnej – kierowanie zespołem klasowym.


 • Praca z uczniem z rodziny dysfunkcjonalnej i zmarginalizowanej

  1. Praca z rodziną dysfunkcyjną i zmarginalizowaną.

  2. Konsekwencje dysfunkcji dla dorosłych członków rodziny oraz dzieci.

  3. Funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze dzieci z rodzin z problemem uzależnień.

  4. Przemoc w rodzinie i jej konsekwencje.

  5. Strategie pracy nauczyciela- wychowawcy.


 • ADHD w teorii i praktyce

  1. Pięć rodzajów nadpobudliwości

  2. Przyczyny i objawy zespołu hiperkinetycznego.

  3. Objawy specyficzne związane z wiekiem, płcią oraz uwarunkowaniami środowiskowymi:

  4. ADHD „wzmacnianie” przez dysfunkcje rodzinne.

  5. Metody edukacyjne i wychowawcze dostosowane do specyfiki ADHD.

  6. Dziecko nadruchliwe w klasie szkolnej i grupie wychowawczej.

  7. Dorośli z ADHD –być może rodzice naszych wychowanków.

  8. Metody pracy z rodzicami dzieci z ADHD.

  9. Podstawowe wiadomości o metodach pracy z grupą, w której funkcjonuje dziecko z zespołem hiperkinetycznym.

  10. Rady dla nauczycieli i wychowawców w zakresie nauczania i wychowania

  11. Perspektywy życia z ADHD.


 • Praca z uczniem z zespołem FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)

  1. Płodowy Zespół Alkoholowy - przyczyny, objawy.

  2. Specyfika osobowości osób z zespołem FAS.

  3. Opieka nad dzieckiem z FAS.

  4. Zaburzenia pierwotne i wtórne.

  5. Nauczanie „FAS- trygowanych” dzieci.

  6. Nastolatki z FAS.

  7. Współpraca z rodzinami.

  8. Trudności osobiste rodziców, opiekunów i wychowawców –jak sobie z nimi radzić?


 • Wybrane dysfunkcje rozwojowe (ADHD, Zespół Aspergera, FAS)

  1. Problematyka ukrytej niepełnosprawności –ogólne omówienie problematyki zajęć.

  2. Współpraca z rodzinami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

  3. ADHD czyli praca z dzieckiem „bardziej”. Objawy osiowe, podtypy. Funkcjonowanie szkolne

  4. Zespół Aspergera –geniusz może być nienormalnością.

  5. Strategie wspierania w zakresie zaburzeń komunikacji, zaburzeń społecznych z zachowania.

  6. FAS –Płodowy Zespół Alkoholowy.

  7. Specyfika funkcjonowania dziecka oraz nastolatka z zaburzeniami poalkoholowymi, wskazania dla i opiekunów.


 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży

  1. Edukacja emocjonalna.

  2. Przyczyny, objawy zaburzeń emocjonalnych.

  3. Znaczenie problematyki rozwoju emocjonalnego w praktyce dydaktyczno- wychowawczej.

  4. Przyczyny, objawy zaburzeń emocjonalnych.

  5. Głębokie zburzenia emocjonalne. Działania korekcyjne nauczyciela.

  6. Metody pracy dziećmi i młodzieżą prezentującymi zaburzenia.


 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole masowej

  1. Specyfika funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej- studium przypadku

  2. Zasady nauczania włączającego. Indywidualizacja nauczania

  3. Metody, formy pracy z dzieckiem upośledzonym w klasie szkolnej.

  4. Środki i pomoce dydaktyczne, jako wsparcie dla nauczyciela w realizacji podstawy programowej, dobór materiałów, treści dydaktycznych, ocenianie i dostosowanie wymagań (prezentacja wybranych)

  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jako wsparcie w rozwoju poznawczym, społecznym, emocjonalnym.

  6. Elementy pracy wychowawczej:

  - integracja z klasą,

  - nauka umiejętności społecznych,

  - motywowanie do nauki, pokonywanie trudności,

  - identyfikacja i rozwój potencjałów oraz umiejętności pozaintelektualnych,

  7. Współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

  8. Nauczyciel w nauczaniu włączającym - dydaktyk i wychowawca.


 • Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się. Praktyczna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi

  1. Niepowodzenia szkolne –przyczyny, przejawy, metody korekcyjne.

  2. Pojęcie „nieharmonijny rozwój” – definicja, znaczenie dla wszystkich uczestników procesu dydaktyko-wychowawczego.

  3. Analiza osobowości uczniów.

  4. Różnorodność w nauczaniu zindywidualizowanym.

  5. Diagnoza funkcjonalna –wsparcie dla nauczyciela-wychowawcy.

  6. Strategie pracy z dzieckiem o niskich możliwościach poznawczych.

  7. Bezradność intelektualna w szkole.

  8. Jak rozmawiać z dziećmi o ich trudnościach szkolnych? Umiejętności terapeutyczne nauczyciela.

  9. Czynniki związane z organizacja nauczania, które wpływają na motywację wg M. Dembo.

  10. Jak uczyć się skuteczniej? Rady i sugestie dla uczniów i nauczycieli.

  11. Trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji i wykluczenia.


 • Diagnoza typów uczniów. Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach.

  1. Wybrane typologie postaw uczniowskich- informacje ogólne.

  2. Strategie uczenia się: myślenie, odczuwanie, działania, kooperacja.

  3. Typy uczniów: analityczny, emocjonalny, działający, współpracujący.

  4. Wspieranie mocnych, korygowanie słabych stron poszczególnych typów w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

  5. Tworzenie profilu klasy.

  6. Wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów.

  7. Wpływ postaw oraz strategii oddziaływań nauczycieli na efektywną pracę uczniów.

  8. Dodatkowe kryteria klasyfikacji: twórczość i pracowitość (pilność).

  9. Uczeń- zwycięzca, zadaniowiec, oryginał, przegrywający.

  10. Wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia.


 • Zaburzenia koncentracji u dzieci i młodzieży

  1. Zaburzenia koncentracji jako objaw osiowy ADHD/ ADD.

  2. Wskaźniki diagnostyczne z obszaru zaburzeń koncentracji.

  3. Rodzaje nadpobudliwości.

  4. Lista zachowań sugerujących obecność zespołu zakłóceń uwagi.

  5. Zaburzenia koncentracji w szkole. Organizacja nauki szkolnej- wybrane interwencje w pracy z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji i uwagi.

  6. Warunki do pracy w koncentracji.

  7. Koncentracja a fizjologia, środowisko, nastawienie umysłu.

  8. Techniki i ćwiczenia wspomagające koncentrację.


 • Stres dobry i zły. Jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem

  1. Stres jako reakcja obronna organizmu.

  2. Stres dobry czy zły – jak go rozpoznać i nim zarządzać.

  3. Jak wydobyć profity ze stresu.

  4. Emocjonalne i behawioralne konsekwencje stresu.

  5. Osiem cech decydujących o zdrowiu (psychoneuroimmunologia).

  6. Psychologiczne techniki redukcji poziomu stresu dla starszych i młodszych.

  7. Metody relaksacyjne dla starszych i młodszych (przykładowe techniki relaksacyjne i oddechowe).

  8. Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych


 • Zasoby i kompetencje osobiste osób wspierających rozwój

  1. Skutki zaniedbania własnego rozwoju wg A. Maslowa. Kryteria dojrzałej osobowości.

  2. Idea „opiekuna spolegliwego” Tadeusza Kotarbińskiego.

  3. Osobiste kompetencje emocjonalne- stopień radzenia sobie z sobą.

  4. Społeczne kompetencje osobiste- stopień radzenia sobie z innymi.

  5. Rola emocji i inteligencji emocjonalnej.

  6. Kompetencje osobiste i społeczne - koszty braku

  7. Wybrane zasoby osobiste  i ich znaczenie dla pracy osoby wspierającej rozwój:

  - optymizm, jako styl wyjaśniania zdarzeń życiowych

  - poczucie skuteczności i sprawczości

  - samoocena i poczucie wartości własnej

  - poczucie koherencji


 • Autyzm – co nauczyciel przedszkola wiedzieć powinien?

  1. Autyzm – charakterystyka objawów w sferze emocji, komunikacji i funkcjonowania społecznego.

  2. Rozwój kluczowych umiejętności – analiza porównawcza.

  3. Rodzina dziecka z autyzmem.

  4. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem – zajęcia indywidualne i grupowe.


 • Uczeń z autystycznym spektrum zachowań w szkole masowej

  1. Autystyczne spektrum zachowań – specyfika zaburzenia:

  - wyzwania komunikacyjne

  - wyzwania społeczne

  - wyzwania emocjonalne.

  2. Uczeń z autystycznym spektrum zachowań w szkole:

  - prawo oświatowe  a uczeń z zespołem Aspergera

  - strategie pomocy na lekcji

  - „trudni” rówieśnicy

  3. Metody, strategie, pomoce dydaktyczne na zajęciach indywidualnych i grupowych.

  5. Metody edukacyjne i wychowawcze dostosowane do specyfiki ADHD.

  6. Dziecko nadruchliwe w klasie szkolnej i grupie wychowawczej.

  7. Dorośli z ADHD –być może rodzice naszych wychowanków.

  8. Metody pracy z rodzicami dzieci z ADHD.

  9. Podstawowe wiadomości o metodach pracy z grupą, w której funkcjonuje dziecko z zespołem hiperkinetycznym.

  10. Rady dla nauczycieli i wychowawców w zakresie nauczania i wychowania

  11. Perspektywy życia z ADHD.


 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – zagadnienia diagnozy i terapii

  Szkolenie dla specjalistów poradni PP

  1. Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu.

  2. Diagnoza dziecka z autyzmem – przegląd metod diagnostycznych, omówienie.

  3. Wybrane metody terapeutyczne.

  4. Współpraca z rodzicami dzieci z ASD.


 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – terapia w nurcie rozwojowym

  Szkolenie dla specjalistów poradni PP

  1. Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu.

  2. Pierwsze spotkanie z dzieckiem.

  3. Terapia dzieci z ASD – metody, techniki – prezentacja, instruktaż.

  4. Pomoce terapeutyczne – omówienie.

  5. Wsparcie rodziny dziecka z ASD.


 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – omówienie zagadnień terapii logopedycznej małego dziecka

  Szkolenie dla specjalistów poradni PP

  1. Charakterystyka trudności dzieci z ASD – różne poziomy funkcjonowania komunikacyjnego.

  - analiza porównawcza rozwoju komunikacji: osoby neurotypowe – osoby z ASD

  - omówienie deficytów w funkcjonowaniu komunikacyjnym osób z ASD

  2. Techniki i wybrane metody terapeutyczne w terapii logopedycznej.

  - metody terapeutyczne osób z ASD – co dla logopedy?

  - techniki terapeutyczne w pracy dziećmi i dorosłymi

  - omówienie wybranych pomocy terapeutycznych

  3. Styl interakcji terapeuty jako główny czynnik w terapii dzieci z ASD.

  - różne style interakcji w procesie terapeutycznym – analiz porównawcza

  - jaki styl interakcji dobrać do konkretnego dziecka?

  - terapeuta dziecka z ASD


 • AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem

  1. Charakterystyka alternatywnych metod komunikowania się.
  2. Specyfika rozwoju komunikacji u osób z autyzmem.
  3. Poziomy rozwoju komunikacji – diagnoza umiejętności komunikowania się
  .4. Wspomaganie komunikacji na etapie przedsymbolicznym.
  5. Przegląd systemów znaków komunikacji symbolicznej i ich właściwy dobór.
  6. Charakterystyka pomocy do komunikowania się oraz urządzeń wysokiej technologii.
  7. Strategie i procedury – metodyka wprowadzania znaków.
  8. Tworzenie pierwszych pomocy do komunikacji – zajęcia warsztatowe.


 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne

  1. Omówienie założeń teoretycznych metody. Prezentacja filmów video.
  2. Przygotowanie do sesji ruchowej – doświadczenia ilustrujące zasady RR.
  3. Sesja Ruchu Rozwijającego oraz analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji RR.
  4. Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć.
  5. Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy.
  6. Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego.


 • Badanie lateralizacji całościowej u dziecka - nowe standardy postępowania. Diagnostyka i programowanie terapii.

  1. Lateralizacja – omówienie tematu na podstawie aktualnych wyników.
  2. Mózg dziecka – rozwój w ujęciu neurologicznym.
  3. Dominacja półkulowa, a trudności szkolne.
  4. Stymulacja półkulowa w ujęciu integracji sensorycznej, logopedii, terapii słuchu (treningi słuchowe).
  5. Dysleksja, a dominacja półkulowa.
  6. Ocena lateralizacji oko, ręka, noga
  7. PTLu- Przesiewowy Test Lateralizacji usznej – NOWOŚĆ diagnostyczna!
  8. Co dalej? – dalsze postępowanie terapeutyczne w zależności od wyniku badania lateralizacji.


 • Mutyzm wybiórczy w teorii i w praktyce

  1. Istota, przyczyny i objawy mutyzmu wybiórczego.
  2. Sytuacja dziecka z MW w przedszkolu, szkole i w domu,
  3. Kto i jak diagnozuje MW,
  4. Skuteczne metody terapii MW,
  5. Generalizacja mowy.
  Uczestnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
  Czy mutyzm wybiórczy to współczesna moda, czy to coś innego?
  Czy rodzice mają wpływ na pojawienie się u dziecka mutyzmu wybiórczego?
  Dlaczego dziecko będące na spacerze milknie na widok kolegi z grupy
  przedszkolnej/klasy?
  Na czym polega tzw. triada oddziaływań na dziecko z MW?
  Jakie metody terapii MW są skuteczne?
  Dlaczego ważna jest generalizacja mowy?


 • Usłyszeć, żeby zrozumieć – jak pracować z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu w klasie ogólnodostępnej?

  1. Rodzaje (typy) uszkodzeń zależne od stopnia ubytku słuchu u dziecka.
  2. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w klasie/szkole ogólnodostępnej.
  3. Przykłady trudności językowych dziecka.
  4. Wskazówki praktyczne: jak pracować z dziecka z niedosłuchem w klasie/szkole
  ogólnodostępnej.


 • Kompetencje kluczowe, czyli ważne jest to, JAK uczysz, a nie CZEGO uczysz

  1. Kompetencje kluczowe i ich rola w procesie edukacyjnym.
  2. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych kształcących kompetencje
  kluczowe.
  3. Propozycje metod, form pracy i pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać do
  kształtowania kompetencji kluczowych.
  3. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji
  kluczowych - dobre praktyki.


 • Dziecko z afazją - postępowanie diagnostyczne, diagnoza różnicowa, możliwości pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. Terminologia i charakterystyka korowych zaburzeń mowy

  2. Przyczyny i mechanizmy zaburzeń językowych w przypadku alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji, afazji dziecięcej

  3. Diagnoza różnicowa – alalia, niedokształcenia mowy o typie afazji, afazja dziecięca a mutyzm, autyzm, rozwojowe zaburzenia mowy i języka, dysartria, zaburzenia rozwoju mowy i języka spowodowane niepełnosprawnością intelektualną lub uszkodzeniem słuchu.

  4. Proces diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej – trudności diagnostyczne, kierunki i narzędzia stosowane w diagnozie

  5. Trudności szkolne dziecka z korowymi zaburzeniami mowy

  6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wobec dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, alalią, afazją dziecięcą. Jak wspierać edukację dziecka z korowymi zaburzeniami mowy?


 • Szkolenie z TIK - jak wykorzystać darmowe i otwarte zasoby edukacyjne dostępne w Internecie?

  • przedstawione zostaną rozwiązania, do wykorzystania na tablicy interaktywnej czy monitorze, pozwalające całkowicie pozbyć się kredowej tablicy, w tym jak pracować z wykorzystaniem trendu BYOD (czyli użyciem telefonów uczniów),

  • nauczyciele poznają platformy z gotowymi ćwiczeniami do wykorzystania na różnych przedmiotach. A także platformy do tworzenia własnych ćwiczeń,

  • dowiedzą się jak urozmaicać zajęcia dzięki odpowiednim filmom wideo. Jakie i skąd brać oraz gdzie znaleźć do nich ćwiczenia oraz jak tworzyć własny materiał ćwiczeniowy do filmów,

  • nauczą się tworzyć multimedialne zasoby takie jak plakaty czy interaktywne grafiki,

  • poznają tworzenie interaktywnych quizów i fiszek,

  • poznają programy do zbierania i katalogowania ciekawych stron znalezionych w Internecie.

  Na szkoleniu wymagany dostęp do monitora/tablicy interaktywnej z Internetem


 • Szkolenie z kodowania offline (bez komputera) w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej

  Jak uczyć myślenia komputacyjnego i algorytmicznego?

  • Nauczyciele dowiedzą się co to jest i jak wykorzystać maty do kodowania na różnych edukacjach,

  • poznają szereg zabaw i gier logicznych z wykorzystaniem między innymi kolorowych kubków,

  • poznają sposoby na proste i ekonomiczne tworzenie pomocy dydaktycznych,

  • dowiedzą się jak włączyć treści programistyczne w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji.

  Na szkoleniu wymagany dostęp do pracowni komputerowej z Internetem


 • Szkolenie z kodowania w wizualnym języku programowania Scratch 3.0

  • Wprowadzenie podstaw kodowania w wizualnym środowisku Scratch 3.0,

  • poznanie robotów Codey Rocky i mBot ,

  • praca z wykorzystaniem koncepcji STEAM i Internetu Rzeczy,

  • rozwijanie miękkich kompetencji: logicznego i algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do problemów, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

  • zdobycie wiedzy i narzędzi do poszerzenia oferty edukacyjnej swojej placówki,

  • poznanie metodyki nauczania programowania.

  Na szkoleniu wymagany dostęp do pracowni komputerowej z Internetem


 • Szkolenie z projektowania i programowania aplikacji mobilnych w App Inventor 2 dedykowane uczniom klas 4-8 szkoły podstawowej.

  Jak zainteresować programowaniem starszych uczniów? Czy można wykorzystać telefon komórkowy w celach edukacyjnych.

  • Wprowadzenie podstaw programowania w środowisku App Inventor 2,

  • praca z wykorzystaniem koncepcji STEAM i Internetu Rzeczy,

  • nabycie umiejętności kreatywnego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów,

  • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, kreatywności i rozwiązywania problemów.

  Na szkoleniu wymagany dostęp do pracowni komputerowej z Internetem, smartfony/tablety z systemem android


 • Szkolenie z e-bezpieczeństwa

  Jak odnaleźć się w cyfrowym świecie i rozpoznać zagrożenia w Internecie? W jaki sposób chronić swoje dane i prywatność?

  Uczestnicy:

  • poznają najpopularniejsze formy aktywności w sieci Internet oraz związane z nimi zagrożenia,

  • rozwiną kompetencje w obszarze podnoszenia wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w Internecie, ochroną danych osobowych, prawem każdego człowieka do prywatności

  • nabędą umiejętności wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa w Internecie i tworzenia materiałów własnych

  • wykształcą nawyk poszanowania praw autorskich

  Na szkoleniu wymagany dostęp do projektora lub monitora/tablicy interaktywnej z Internetem. Wskazane, aby uczestnicy dysponowali komputerem lub tabletem z dostępem do Internetu.


 • Emisja i higiena głosu nauczyciela

  1. Budowa i działanie narządu głosu. Prawidłowe nawyki oddechowe

  2. Patologia głosu – profilaktyka chorób gardła i krtani.

  3. Higiena głosu. 

  4. Trening prawidłowej emisji głosu.

  5. Trema w wystąpieniach publicznych.

  6. Psychologiczne aspekty pracy głosem.


 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.

  2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

  3. Łańcuch przeżycia (działań ratowniczych).

  4. Postępowanie z osobą przytomną po wypadku.

  5. Postępowanie z osoba nieprzytomną z zachowanym oddechem.

  6. Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu.

  7. Postępowanie w urazach - uraz głowy, zwichnięcie, skręcenie, złamanie.

  8. Ćwiczenia praktyczne.


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl