Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doskonalenia zawodowego przygotowaną dla nauczycieli.

Szczegółowe programy poniższych szkoleń ustalamy zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zamawiającego. Zachęcamy do kontaktu: tel.  505 255 435, e-mail: biuro.instytutlogopedyczny@gmail.com

 

Oferowane tematy:

 

TEMAT SZKOLENIA PROWADZĄCY CELE, SKRÓCONE TREŚCI PROGRAMOWE
AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u dzieci z autyzmem mgr Magdalena Tarnawska Zapoznanie uczestników z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji osób z autyzmem.

ABC Logoprofilaktyki.

Moduł I

mgr Monika Wrzos Zapoznanie uczestników z czynnikami mającymi wpływ na rozwój funkcji językowych, z etiologią powstawania wad wymowy oraz możliwościami wczesnego podjęcia działań profilaktycznych. Zapoznanie uczestników ze specyfiką poszczególnych etapów rozwoju mowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości stymulowania rozwoju mowy oraz procesów poznawczych.

ABC Logoprofilaktyki.

Moduł II

 mgr Monika Wrzos

Zapoznanie uczestników z zabawami wspomagającymi rozwój mowy. Prezentacja ćwiczeń wskazanych przy najczęściej występujących wadach wymowy. Rozwijanie kreatywności uczestników poprzez samodzielne przygotowanie prostych pomocy służących do ćwiczeń aparatu artykulacyjnego i oddechowego.

Autyzm – co nauczyciel przedszkola wiedzieć powinien? mgr Magdalena Tarnawska

Zapoznanie się ze specyfiką rozwoju małego dziecka z autyzmem, diagnozowanie, współpraca  z rodzicami i terapia dziecka z autyzmem. Postępowanie w sytuacjach trudnych.

Behawioralne i emocjonalne zaburzenia dzieci i młodzieży mgr Joanna Nienałtowska-Padło Zapoznanie z przyczynami i kryteriami problemów behawioralnych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży, metody pracy z trudnymi dziećmi i rodzicami.
Dysfunkcje rozwojowe mgr Joanna Nienałtowska-Padło Dziecko z zespołem ADHD/ADD. Zespół Aspergera, autyzm. FASD
Dziecko dla zaawansowanych (dla rodziców i nauczycieli) mgr Joanna Nienałtowska-Padło

Zaradnik rodzica, czyli co trzeba wiedzieć o prawidłowościach rozwojowych dziecka. Rodzic jako wzór i nauczyciel. Zasady wychowania pozytywnego: Kochać i wymagać. Kary, a konsekwencje. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym (2,5-5 lat). Być rodzicem i nie zwariować.

Emisja głosu

mgr Sylwia Zasada Budowa i działanie narządu głosu, prawidłowe nawyki oddechowe, patologia głosu – profilaktyka chorób gardła i krtani, higiena głosu, trening prawidłowej emisji głosu, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat higieny i patologii głosu.
FAS. Praca z uczniem z zespołem FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) mgr Joanna Nienałtowska-Padło Nabycie wiedzy diagnostycznej oraz zapoznanie z metodami pracy z osobami dotkniętymi zespołem FAS.

Logorytmika jako metoda

profilaktyki i terapii logopedycznej
mgr Agnieszka Zielińska Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania.
Praca z „trudnym rodzicem” mgr Joanna Nienałtowska-Padło Nabycie i doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami, którzy nie zawsze są nastawieni na współpracę.
Specyficzne trudności szkolne – dysleksja i dyskalkulia; diagnoza i terapia mgr Agata Matuszewska Diagnoza i terapia trudności szkolnych u dzieci, tj. dyskalkulia, dysgrafia, dysleksja.
Wypalenie zawodowe nauczyciela mgr Sylwia Zasada Zapoznanie uczestników z objawami wypalenia zawodowego i sposobami przeciwdziałania wypaleniu.
Zaburzenia emocjonalne wczesnego dzieciństwa mgr Joanna Nienałtowska-Padło Emocje. Przykładowe teorie, geneza i rodzaje zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci. Psychologiczna analiza sytuacji w rodzinie rozbitej skutki rozbicia rodziny - objawy prezentowane przez dziecko. Problemy poszczególnych etapów rozwoju dziecka, zaburzenia lękowe – rodzaje, objawy, pomoc. Zahamowanie emocjonalne, zaburzenia przywiązania, głębokie zaburzenia emocjonalne.
Zdolne, ale rozkojarzone mgr Joanna Nienałtowska-Padło Sekwencja rozwojowa umiejętności wykonawczych, rodzaje i definicje umiejętności wykonawczych. Rola płatów czołowych. Zasady rozwijania umiejętności wykonawczych u dziecka. Rodzaje nadpobudliwości. Dysfunkcje związane z zaburzeniami funkcji wykonawczych: style ADHD wg dr. D. Amena, Zespół zaburzeń uwagi.

 Harmonogram szkoleń Załóż konto }