fbpx

Procedury bezpieczeństwa stosowane na szkoleniach stacjonarnych Instytutu Edukacji Logopedycznej w związku z COVID-19


Uczestnicy szkolenia:

1.      Są zdrowi w dniu szkolenia, co poświadczają w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem szkolenia, co stwierdza się na podstawie oświadczenia Uczestnika.

3.     Są poinformowani o wytycznych i regulaminie uczestnictwa w szkoleniu związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

4.     Całe szkolenie odbywać się będzie w jednej sali.

5.     Sala będzie wietrzona raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

6.     Minimalna przestrzeń w sali będzie wynosiła min. 2,5m2 na jednego Uczestnika.

7.      Odległości pomiędzy stanowiskami dla Uczestników będą wynosiły min. 1,5m.

8.     W sali, w której będzie odbywać się szkolenie nie będzie przedmiotów i sprzętów wspólnego użytku, których nie można skutecznie zdezynfekować.

9.     Materiały dydaktyczne oraz dokumentacja szkolenia zostanie przekazana Uczestnikom w dniu szkolenia. Materiały te będą wcześniej poddane 72-godzinnemu okresowi odosobnienia.

10.   Uczestnicy nie powinni wymieniać się przyborami i materiałami dydaktycznymi między sobą.

11.    Uczestnicy szkolenia powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m oraz ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy  sobą.

12.   Na podstawie pisemnej zgody każdy Uczestnik zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała przy wejściu do sali szkoleniowej. Nie odnotowuje się zmierzonej temperatury a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Wynik powyżej 37,5 stopni C oznacza brak możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

1.     Uczestnicy szkolenia przed wejściem na salę szkoleniową muszą zdezynfekować ręce, obowiązkowe jest również zakrywanie ust i nosa (maseczka, przyłbica itd.) oraz stosowanie rękawiczek jednorazowych (ich zapewnienie leży po stronie Uczestnika). Środki dezynfekujące zapewni Organizator. W przypadku obawy przed wystąpieniem reakcji alergicznej Uczestnik szkolenia może zastosować własny środek dezynfekujący przyniesiony ze sobą.

2.     W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz stosowne instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Zapewniona będzie bieżąca dezynfekcja toalet.

3.     Powierzchnie i sprzęty w sali szkoleniowej zostaną zdezynfekowane w przeddzień szkolenia.

4.     Personel hotelu w ciągu dnia co godzinę dezynfekuje klamki, poręcze na klatkach schodowych i panele sterujące w windach. Wszystkie windy są dezynfekowane w całości codziennie.

5.     Personel hotelu jak również osoba obecna na szkoleniu z ramienia Organizatora będzie zaopatrzona w indywidualne środki ochrony osobistej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.  

6.     Zaleca się bieżące śledzenie oraz stosowanie się do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Instytut Edukacji Logopedycznej przy organizacji szkolenia stosuje wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Powyższe procedury, konieczne dla zachowania zdrowia, są przedstawiane odbiorcom co najmniej 14 dni przed datą szkolenia.


 • Oświadczenie uczestnika - wzór (kliknij, aby rozwinąć)

  …………………………..………………………………………………………….……………..

  (Imię i nazwisko)

   

  Deklaruję udział w szkoleniu ……………. odbywającym się w dniu ….. w ……., organizowanym  przez Instytut Edukacji Logopedycznej.

   

  Oświadczam, że jestem zdrowy/a i nie występują u mnie objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. Nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem/am kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem szkolenia.

   

  Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przed szkoleniem przez osobę upoważnioną przez Organizatora.

   

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z przedstawionymi powyżej Procedurami Bezpieczeństwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

   

  …………………….………………………….                      …………………….………….……………….…

      Miejscowość i data                                         Czytelny podpis Uczestnika                                                          


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl