ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz innych uczestników polskiego systemu oświaty zgodnie z ich potrzebami oraz inicjowanie działań mających na celu doskonalenia polskiego systemu oświaty.

Do zadań Ośrodka należy:

1. Diagnozowanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.

2. Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, oraz innych specjalistycznych zajęć dydaktycznych w zakresie:

a) psychoterapii i pomocy psychologicznej;

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) poradnictwa i doradztwa;

d) rozpoznawania symptomów zaburzeń psychicznych u uczniów i wychowanków;

e) pedagogiki, terapii pedagogicznej, psychologii i metodyki;

f) promocji i ochrony zdrowia psychicznego, podstaw wiedzy medycznej dotyczącej zdrowia psychicznego;

g) profilaktyki uzależnień i i innych zaburzeń psychicznych;

h) edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego;

i) socjoterapii;

j) arteterapii i innych działań twórczych ulepszających warsztat pracy nauczyciela;

k) prowadzenia doradztwa, szkoleń, warsztatów, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;

3. Prowadzenie konsultacji i superwizji dla nauczycieli.

4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć służących osobistemu rozwojowi nauczycieli.

5. Prowadzenie konsultacji i wspieranie w pracy nauczycieli, którzy ukończyli różne formy kształcenia zawodowego.

6. Działalność w Internecie, w tym szczególnie poprzez tworzenie i prowadzenie stron www, portali lub wortali, forów, profili na portalach społecznościowych, blogów;

7. Działalność wydawniczą i produkcyjną związaną z tworzeniem pomocy dydaktycznych i specjalistycznej literatury oraz czasopism; opracowanie, druk i dystrybucję wszelkich materiałów, w tym informacyjnych.

8. Inicjowanie lub współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.

9. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, władzami rządowymi i samorządowymi w zakresie statutowych celów i zadań Ośrodka.

10. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, psychologów, doradców zawodowych, w tym zjazdów naukowych, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń.

11. Prowadzenie psychoterapii oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodzin.


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642