Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

  

          REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

              ORGANIZOWANYCH PRZEZ
            INSTYTUT EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ

 

 

1. Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Instytutu w terminie do 10 dni przed spotkaniem.

 

2. Opłaty za udział w spotkaniu: cenę za każde spotkanie można znaleźć na stronie internetowej. Opłata zaliczki jest obligatoryjna, niezależnie od ewentualnej refundacji z miejsca pracy. W przypadku refundacji z miejsca pracy faktura opiewa na całą kwotę, natomiast zaliczka jest zwracana uczestnikowi zaraz po szkoleniu.


Wpłaty należy dokonać na 14 dni przed datą szkolenia (numer konta znajduje się w zakładce każdego szkolenia, dane do przelewu w zakładce 'Kontakt'). W tytule przelewu prosimy umieścić: Imię, nazwisko, nazwę szkolenia. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników (za datę wpłaty przyjmuje się zaksięgowanie pieniędzy na koncie). W przypadku wysłania zgłoszenia w terminie poniżej 14 dni obowiązuje przedpłata w wysokości całości wyznaczonej kwoty za dane spotkanie.

 

3. Wycofanie się z uczestnictwa:

Telefonicznie: 505 255 435 lub 502 642 535 lub drogą mailową na jeden z adresów: biuro@instytutlogopedyczny.pl, biuro.instytutlogopedyczny@gmail.com

  • na 7-4 dni koszt 50% ceny
  • brak zgłoszenia nieobecności na 4 dni przed terminem spotkania pociąga za sobą utratę całości wpłaty

4. Cena obejmuje:

  • udział w spotkaniu
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat (dokument jest wydany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186))
  • poczęstunek

5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

 

6. Organizator w przypadku nieobecności wykładowcy wynikającej z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy i/lub tematu wystąpienia.

 

7. Organizator zastrzega również możliwość odwołania spotkania w terminie do 10 dni przed szkoleniem (wyjąwszy przypadki losowe, niezależne od Organizatora), o czym poinformuje drogą mailową lub telefoniczną – w takim przypadku jest zwracane 100% ceny spotkania.

 

8. Termin zwrotów wpłat wynosi 3-5 dni. 

 

9. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

 

10. Organizator nie odpowiada za treści merytoryczne przedstawione na szkoleniu. 

 

11. Na szczegółowe pytania organizatorzy odpowiedzą:

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) organizatorzy spotkania nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje  poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a organizatorami spotkania.

 

Instytut Edukacji Logopedycznej
www.instytutlogopedyczny.pl
e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl
Tel.: 502 642 535 lub 505 255 435Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleńRejestracja on-line